સુરત ફાયર વિભાગની લાલ આંખ, રાજ માર્કેટમાં આવેલી 78 દુકાન અને 3 હોસ્પિટલને સીલ કરી

સુરત ફાયર વિભાગ દ્વારા લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. સુરત ફાયર વિભાગ દ્વારા રાજ માર્કેટમાં આવેલી 78 દુકાન અને 3 હોસ્પીટલ સીલ કરવામાં આવી છે

સુરત ફાયર વિભાગ દ્વારા લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. સુરત ફાયર વિભાગ દ્વારા રાજ માર્કેટમાં આવેલી 78 દુકાન અને 3 હોસ્પીટલ સીલ કરવામાં આવી છે. ફાયર વિભાગ દ્વારા વેલકેર હોસ્પિટલ, મધુરમ હોસ્પિટલ, શિશુકેર હોસ્પિટલને સીલ કરવામાં આવી છે. રાજ કોરિયન્ટ માર્કેટમાં 26 દુકાન અને એક હોસ્પિટલ સિલ મારવામાં આવી છે. અપૂરતી ફાયર સેફટી લઈને 3 વખત નોટિસ બાદ પણ ફાયર સેફટી નહીં ઉભી કરતા ફાયરે વિભાગ દ્વારા સીલ કરવામાં આવ્યું છે. ફાયર સેફટી લઈને સુરતનો ફાયર વિભાગ સતત કડક કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.