નવસારી

નવસારી જિલ્લામાં વહેલી સવારથી ગાઢ ધુમ્સ.

ગાઢ ધુમ્મસના કારણે રસ્તા ઉપર વેઝેબલિટી ઓછી જોવા મળી.

ઓછી વેઝેબલિટી હોવાના કારણે વહાલ ચાલકોને તકલીફ.

ગાઢધુમ્મસના કારણે જિલ્લા ગરમી નું પ્રમાણ પણ ઘટયું

જિલ્લામાં બમણી ઋતુનો અનુભવ

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.