કોરોનાને ધ્યાને લઇને GPSC દ્વારા એપ્રિલ અને મે મહિનામાં લેવાનાર પરીક્ષાની તારીખમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. નવી તારીખ અનુસાર, પરિક્ષેત્ર વન અધિકારી વર્ગ-2ની પરીક્ષા 18 એપ્રિલે લેવાશે. તો નાયબ સેક્શન અધિકારીની પરીક્ષા 9 મેના લેવાશે. જ્યારે આસિસ્ટન્ટ સહાયક વર્ગ-3ની પરીક્ષા 23 મેના લેવાશે. સિક્યુરીટી સુપરવાઈઝર સહાયકની પરીક્ષા 23 મેના રોજ અને મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ)ની પરીક્ષા 6 જૂનના લેવાશે.

ઉદ્યોગ અધિકારી તાંત્રિક વર્ગ-2ની પરીક્ષા 23 મેના રોજ અને ગુજરાત ઈજનેરી સેવા વર્ગ 1-2ની પરીક્ષા 23 મેના લેવાશે. વહીવટી અધિકારી મત્સ્યોદ્યોગની પરીક્ષા 30 મેના રોજ અને વહીવટી અધિકારી વર્ગ 2 ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગની પરીક્ષા 29 મેના લેવાશે. તો કચેરી અધિક્ષક વર્ગ 2ની પરીક્ષા 30 મેના રોજ લેવાશે.

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.