પાલીતાણા રાજપૂત સમાજ યુવા ગુપ દ્વારા હોમીયોપેથીક દવા ઉકાળા ના પેકેટ તેમજ માસ્ક વિતરણ કરાયું

147 Views

હાલ દેશભરમાં કોરોના ની મહા મારી ચાલી રહી છે ત્યારે પાલીતાણા રાજપુત સમાજ ના યુવા ગુપ ના પ્રમુખ હિતેન્દ્ર રાઠોડ (રામભાઈ રાઠોડ ) દ્વારા પાલીતાણા શહેર ના રાજપુત સમાજ ના દરેક ઘરે તેમજ પાલીતાણા ના સ્લમ વિસ્તારમાં પોતાના સ્વખર્ચે ઉકાળા ના પેકેટ તથા માસ્ક તેમજ હોમીયોપોથીક દવા નુ વિતરણ કરવા મા આવ્યું હતું

રિપોટર અબ્બાસ એ વોરા પાલીતાણા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *