શું તમે જાણો છો કે તિલક કેમ લગાવવું જોઈએ?

997 Views

શાસ્ત્રો અનુસાર જો બ્રાહ્મણ તિલક ના લગાવે તો એને ‘ચાંડાલ’ સમજવો જોઈએ. તિલક ધારણ કરવો ધાર્મિક કાર્ય માનવામાં આવે છે.
તિલક લગાવવા પાછળ વૈજ્ઞાનિક કારણ શું છે!!

જયારે અપને મસ્તિષ્ક પાસે જરૂરિયાત કરતા વધારે કામ લઈએ છીએ ત્યારે જ્ઞાન તંતુઓના વિચારક કેન્દ્ર ભ્રૂકુટિ અને લલાટ ની વચ્ચે પીડા ઉત્પન્ન થાય છે, ઠીક એ કે જગ્યા પર જ્યાં તિલક, ત્રિપુન્ડ લગાવીએ છીએ. ચંદનનું તિલક જ્ઞાન તંતુઓને શીતળતા પ્રદાન કરે છે. જે પ્રતિદિવસ પ્રાતઃ કાળ સ્થાનથી પછી ચંદનનું તિલક લગાવે છે જેને માથાના દુખાવાની ફરિયાદ રહેતી નથી. આ તથ્યને ડોક્ટર અને વૈદ્ય પણ સ્વીકાર કરે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *