સેવા પરમો ધર્મ – B+ પ્લાસમાંની તાત્કાલિક જરૂરીયાત છે.

213 Views

સેવા પરમો ધર્મ

B+ પ્લાસમાંની તાત્કાલિક જરૂરીયાત છે.

હરિ ફાઉન્ડેશન, અમદાવાદ

સંપર્ક –

હરિગોપાલ અગ્રવાલ 8780843276

 

અમદાવાદ ખાતે કોરોનાથી પીડીત વ્યક્તિ પ્રથમ સ્ટેજમાં છે. જેને આપણે મદદ કરવાની છે. શક્ય હોય તો આપ આપણા ગ્રુપમાં B+ પ્લાસમાં આપી શકે તેવા દયાળુંનો સંપર્ક કરીને મદદ કરી શકો છે. માત્ર આયોજન માટે આંગળી ચીંધવાની છે.

 

આભાર ………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *