ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્ય કક્ષાનો નવરાત્રી મહોત્સવ નહિં ઉજવવાનો નિર્ણય.

405 Views

ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પ્રવર્તમાન વિશ્વ વ્યાપી કોરોના મહામારીને કારણે આ વર્ષે આગામી નવરાત્રી એટલે કે 17 થી 25 ઑક્ટોબર દરમ્યાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉજ્વાનારો રાજ્ય કક્ષાનો નવરાત્રી મહોત્સવ નહિં ઉજવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.મુખ્યમંત્રીશ્રી એ વિશાળ જનહિતમાં આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે.મુખ્ય મંત્રીશ્રીના આ નિર્ણય મુજબ રાજ્ય સરકાર દ્વારા દર વર્ષે ઉજવવામાં આવતો રાજ્ય કક્ષાનો પરંપરાગત નવરાત્રી મહોત્સવ આ વર્ષે ઉજવવામાં આવશે નહિં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *