ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના નવા કેસની સંખ્યા 1302, કુલ કેસનો આંકડો પહોંચ્યો 142700

165 Views

ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના નવા કેસની સંખ્યા: 1302

રાજ્યમાં કુલ કેસનો આંકડો પહોંચ્યો: 142700

ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં લોકોનાં મૃત્યુ: 9

રાજ્યમા આજે ડિસ્ચાર્જ થયેલા દર્દીઓની સંખ્યા: 1246

ગુજરાતમાં સાજા થયેલા કુલ દર્દીઓની સંખ્યા: 122365

રાજ્યમાં કુલ એક્ટિવ કેસોની સંખ્યા: 16836

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *