મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમનો સમય આવી ગયો છે.- આગામી ચૂંટણી પહેલાં એક તક…..

486 Views

આગામી ચૂંટણી પહેલાં એક તક..

તારીખ:-૯/૧૧/૨૦૨૦ થી ૧૫/૧૨/૨૦૨૦

ખાસ ઝુંબેશ ના દિવસો.

તા. ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ( રવિવાર )
તા. ૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ( રવિવાર )
તા. ૦૬-૧૨-૨૦૨૦ ( રવિવાર )
તા. ૧૩-૧૨-૨૦૨૦. (રવિવાર )

સમય સવારે ૧૦.૦૦ થી સાંજના ૫.૦૦

સ્થળ – આપના મતદાન મથકે
મળવુ – આપના બુથ લેવલ અધિકારીને

નવુ નામ નોધાવવુ – ફોમઁનં – ૬
નામ કમી કરાવવુ – ફોમઁ ન – ૭
નામ માં સુધારો – ફોમઁ નં – ૮
સ્થળ બદલવુ – ફોમઁ નં – ૮ ક

આપનુ / આપના પરીવારનુ તેમજ આપની સોસાયટી કે મહોલ્લા ના દરેક વ્યક્તી ને જાણ કરો
મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ નો આપની અનુકુળતા એ લાભ લો…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *