વર્ષ 2021ની જાહેર રજાઓનું લિસ્ટ ગુજરાત સરકારે જાહેર કર્યું, 22 દિવસ જાહેર રજાઓ રહેશે.

350 Views
            ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ષ 2021ની જાહેર રજાઓની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. રાજ્યના સામાન્ય વહીવટ વિભાગે આ જાહેરાત કરી છે. જેમાં 22 દિવસની જાહેર રજાઓ જાહેર કરી છે, જ્યારે ચાર રજા રવિવારે આવતી હોવાથી જાહેર કરવામાં આવી નથી. આ સિવાય શનિ અને રવિવારે કુલ 7 જાહેર રજાઓ આવી રહી છે.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *