ન્યુઝી લેન્ડનાં દરિયાકાંઠા પરથી મોટી સંખ્યામાં લોકોને સ્થાંળાતરિત કરાઈ રહ્યા છે

8 ની તીવ્રતાના ભયાવહ ભુકંપ બાદ અતિ મોટા મોજાઓ ન્યુઝી લેન્ડનાં દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે

આ મોજાઓનાં કારણે કાંઠાની વસાહતો પાણીમાં ગરકાવ થવાની સંપુર્ણ સંભાવનાઓ સેવાઈ રહી

 

જનતા ન્યુઝ 360 ગ્રુપમાં જોડાવા માટે લિંક ઓપન કરો

તથા

મિત્રોને મોકલો

https://chat.whatsapp.com/ENWnjy48XcYCTWM3QGjwgt

Leave a Reply

Your email address will not be published.