ફિફ્ટી પ્લસ લોકોને ઉમંગથી જિંંદગી જીવવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરી પ્રોત્સાહિત કરતી સંસ્થા ‘લિવ અગેઈન’ દ્વારા આગામી તા. 8 માર્ચ મહિલા દિને વૂમન્સ સ્પેશ્યલ મ્યુઝીકલ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા ચાર વર્ષોથી નિયમિત રીતે આવા કાર્યકર્મોનું આયોજન કરવામાં આવે છે જેમાં સૌ કોઇ જોડાઈ શકે છે તેમ લિવ અગેઇનના સ્થાપક હીનાબેન પંડિતે જણાવ્યુ હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *