આજે તા.07-10-2021 ના રોજ દાહોદ જિલ્લા VCE ઉપ પ્રમુખ નર્વતભાઈ સંગાડા દ્વારા દાહોદ જિલ્લા પ્રમુખ શીતલબેન વાઘેલા ને VCE કોમ્યુટર ઓપરેટરોને વર્ગ 3 ના કર્મચારી નો  દરરજો આપી કાયમી કરવા માટેની માંગણી સાથે આવેદન આપવામાં આવ્યું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page