Tag: Astronomy

Astronomy: વૈજ્ઞાનિકોને પૃથ્વીથી 90 પ્રકાશ વર્ષનાં અંતર પર એક નવા એક્સોપ્લેનેટ ની શોધ કરી આકાશમાં નવી ધરતીની શોધ

exoplanet : વૈજ્ઞાનિકોને પૃથ્વીથી 90 પ્રકાશ વર્ષનાં અંતર પર એક નવા એક્સોપ્લેનેટ ની શોધ કરી છે. આ અદ્ભૂત ગ્રહને જોયા…

You cannot copy content of this page