અમદાવાદ / LXS ફાઉન્ડેશન 150 વર્ષ જુની ખમાસા સર્કલ પાસે આવેલી શાળાનું રિસ્ટોરેશન કરશે

અમદાવાદ : અમદાવાદને ભારતના પ્રથમ હેરીટેજ સિટીનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો.તેનું મુખ્યત્વે કારણ એ છે કે અમદાવાદમાં એવા ઘણા…

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights