કોમર્સ માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા જાહેર, આજથી ફાઈનલ રજિસ્ટ્રેશન અને મોક રાઉન્ડ શરુ

ગુજરાત યનિવર્સિટી દ્વારા અંતે યુજી આર્ટસ અને યુજી કોમર્સ માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા જાહેર કરી દેવાઈ છે. જે મુજબ કોમર્સ માટે આજથી ફાઈનલ રજિસ્ટ્રેશન અને મોક રાઉન્ડ માટે ચોઈસ ફિલિંગ શરૃ કરી દેવાયુ છે. જ્યારે આર્ટસ એટલે કે બી.એ માટે આવતીકાલે ૨૧મીથી ફાઈનલ રજિસ્ટ્રેશન અને ચોઈસ ફિલિંગ શરૃ થશે. ધો.૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ પછીના બી.કોમ,બીબીએ, બીસીએ અને […]

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights